College van toezicht op de bedrijfsrevisoren

Voortdurend de auditkwaliteit versterken 

Home

Jaarverslag van het CTR 2018

Persbericht
College van toezicht op de bedrijfsrevisoren: het logo van het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren

Het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren (hierna 'het College') presenteert vandaag zijn jaarverslag over het werkingsjaar 2018.

Het College werd opgericht krachtens de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren. Deze wet trad in werking op 31 december 2016.

Het jaar 2018 is het tweede werkingsjaar van het College. In 2017 heeft het College zich in belangrijke mate toegelegd op de uitbouw van de governance en de ontwikkeling van een toezichtmethodologie. Hierdoor kon het College zich in 2018 concentreren op kwaliteitscontroles.

Het College stelt voor het eerst statistieken ter beschikking in zijn jaarverslag. Deze hebben zowel betrekking op gegevens van de sector, als op de door het College uitgevoerde kwaliteitscontroles. Het jaarverslag geeft duiding over de vaak voorkomende tekortkomingen evenals over de maatregelen die het College ten aanzien van de betrokken bedrijfsrevisoren heeft genomen. De statistieken hebben betrekking op de controles uitgevoerd bij bedrijfsrevisoren en de bedrijfsrevisorenkantoren die commissarismandaten uitoefenen zowel bij de organisaties van openbaar belang (OOB), als bij de andere organisaties en ondernemingen (niet-OOB).

Het jaarverslag 2018 geeft net zoals het vorig jaar toelichting over de activiteiten van het College. Bijzonder daarbij zijn de activiteiten van het College gerelateerd aan het toezicht op de naleving van de nieuwe witwasreglementering die van toepassing is op de bedrijfsrevisoren. Dit jaarverslag gaat in op de inspanningen die het College heeft ondernomen om hiervoor een passend risicogestuurd voorkomingsbeleid uit te werken. Verder geeft het jaarverslag toelichting bij de initiatieven die het College heeft ondernomen ten aanzien van de auditcomités van organisaties van openbaar belang om deze te sensibiliseren voor een versterking van de dialoog met hun commissaris.

'Na twee jaar aanwezigheid op het terrein hoopt het College het vertrouwen van de sector te hebben versterkt in zijn methodologie en beleid', aldus Voorzitter Bénédicte Vessié. 'Het College staat voor een professionalisering van het beroep van bedrijfsrevisor, ongeacht de omvang van het kantoor of van de gecontroleerde organisaties of ondernemingen. Het College is daarbij van mening dat dit een proportionele toezichtbenadering van de sector niet in de weg staat. Dankzij deze verdere professionalisering zal de bedrijfsrevisor beter gewapend zijn om in een snel wijzigende omgeving zijn wettelijke opdracht op een onafhankelijke en kwalitatieve wijze te blijven verzekeren.'

Het jaarverslag is beschikbaar op de website van het CTR.