College van toezicht op de bedrijfsrevisoren

Voortdurend de auditkwaliteit versterken 

Home

Het CTR ontwikkelde een applicatie om de voortijdige onderbreking van het commissarismandaat kenbaar te maken aan het CTR

Nieuws
Hands showing on graphics and tablet

Overeenkomstig artikel 3:66 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten de gecontroleerde entiteit en de commissaris het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren (CTR) in kennis stellen hetzij van het ontslag, hetzij van de opzegging van de commissaris tijdens zijn mandaat. Zij moeten ook op afdoende wijze de redenen hiervoor uiteenzetten.

Het CTR heeft beslist om de regels inzake de kennisgeving van een voortijdige onderbreking van het commissarismandaat te wijzigen met het oog op digitale aangifte en efficiëntere data-exploitatie in het kader van zijn toezicht. Met dat doel ontwikkelde het een nieuw medium om de voortijdige onderbreking van het commissarismandaat kenbaar te maken aan het CTR: de aangifte EARLY END in de IT-applicatie FiMiS.

Met ingang van 14 februari 2023 zijn de bedrijfsrevisoren en gecontroleerde entiteiten verplicht om deze tool te gebruiken om hun informatieverplichting te vervullen.